+46 (0) 46 18 99 99 info@arcshop.se
Kundvagnen är tom
1. Tillgänglighet och nyttjande

Shoppen är endast tillgänglig för företag och organisationer och inte för privatpersoner/konsumenter, eller enskilda firmor. ArcIT Group AB äger rätt att fritt ändra information som görs tillgänglig i shopen. Information och priser lämnas med reservation för tryck- och skrivfel, felaktigheter i angivna tekniska specifikationer samt för slutförsäljning. Kund som vill nyttja shopen svarar själv för införskaffande och installation av utrustning, kommunikationsgränssnitt och annat som krävs för kommunikationen med ArcIT Group. Kunden erhåller en begränsad och löpande rätt att använda shopen. Kunden förbinder sig att säkerställa och ansvarar för att kundens inloggningsuppgifter inte görs tillgängliga för obehöriga samt att det inte sker otillåten spridning av shopens innehåll via Internet eller andra media. Kunden ansvarar för att shopen endast används av anställd som i sitt arbete behöver nyttja shopen. Anställd eller annan som haft tillgång till shopen och som inte längre behöver sådan tillgång i sitt arbete skall omgående avregistreras. Om kunden använder shopen på ett oriktigt sätt, äger ArcIT Group AB rätt att omedelbart säga upp kundens rätt att använda Shopen.

2. Bindande beställning

De beställningar som kunden gör via shopen är bindande för kunden och avbeställningar kan inte göras via shopen. Om kund önskar korrigering av bindande beställning, kontaktas ArcIT Group som gör en bedömning. Vid eventuell korrigering av order eller faktura äger ArcIT Group rätt att ta ut en administrativ avgift. Kunden svarar också för beställning som blivit oriktig till följd av skrivfel eller annat liknande förhållande hos kunden, såsom t.ex. att kundens inloggningsuppgifter i shopen hamnat i orätta händer.

3. Frakt och priser

Aktuella priser på produkter lämnas på shopen som uppdateras i realtid. Priserna anges i SEK och exklusive moms. Kostnad för frakt tillkommer. ArcIT Group äger rätt att ändra priserna utan föregående avisering. Frakt tillkommer på samtliga leveranser. Den totala fraktkostnaden räknas ut vid fakturering av ordern då det framgår vad försändelsen väger, om försändelsen är skrymmande, om försändelsen måste levereras på pall eller om den omfattar flera kollin. Ej utlösta paket debiteras en avgift.

4. Betalningsvillkor

Betalning kan erläggas genom betalning med kontokort, direktbetalning via internetbank eller genom faktura. Fakturering sker efter särskild kreditprövning. Betalning kan även erläggas genom finansiering via partner. ArcIT Group tar ut en faktureringsavgift per faktura om kunden begär pappersfaktura. Felaktigheter i en faktura från ArcIT Group måste reklameras senast på förfallodagen. Om reklamation inte gjorts i tid kan felaktigheten inte göras gällande mot ArcIT Group. Produkterna förblir ArcIT Groups egendom till dess full betalning erlagts. Om det finns skäligt tvivel avseende kundens betalningsförmåga, har ArcIT Group rätt att förkorta kredittiden, kräva förskottsbetalning eller annan säkerhet för framtida leveranser.

5. Beställning

Genom att genomföra ett köp hos ArcIT Group accepterar kunden dessa Allmänna försäljningsvillkor. Genom att acceptera villkoren förbinder sig kunden att följa villkoren i sin helhet. Vid orderläggning skickas en mottagningsbekräftelse rubricerad "Tack för din order" via mejl. Denna mottagningsbekräftelse utgör information om innehållet i beställningen. Bindande avtal mellan parterna kommer till stånd vid orderbekräftelse till kunden - dock är kunden bunden av sin order efter orderläggning. 

6. Leverans

Leverans sker inom Sverige och av ArcIT Groups anlitad transportör eller budfirma med leveransvillkor: Fritt lager. Risken för leveransen går över på kunden när produkten lämnats av ArcIT Group till transportör. ArcIT Group bär inte något som helst ansvar för leveransförsening, oavsett om förseningen beror på försening hos transportör, försening eller restnotering hos produkttillverkaren eller annat förhållande. Som standard debiterar vi endast en frakt per order, oavsett delleverans eller ej. Vid delleverans förbehåller sig ArcIT Group rätten att delfakturera.

7. Transportskador

Kunden skall vid mottagandet noggrant kontrollera de levererade produkterna. Om det saknas beställda produkter i leveransen och/eller om det förekommer synlig skada på levererade produkter eller emballage skall kunden omedelbart, t.ex. genom anteckning om skadan i fraktsedel, reklamera skadan till transportören och hålla denne ansvarig för skada. Dolda transportskador som inte upptäckts eller borde ha upptäckts vid mottagandet av leveransen, skall reklameras till transportören så snart det kan ske och under alla förhållanden inom en vecka från mottagandet av leveransen. Om kunden inte reklamerar transportskador inom angivna tidsfrister förlorar kunden rätten att göra gällande anspråk mot transportören och ArcIT Group.

8. Garanti

Garantier på varor lämnas av produkternas respektive tillverkare. ArcIT Group lämnar inga ytterligare garantier utöver respektive tillverkares specificerade garantivillkor.


9. Returer

Kund äger rätt att ansöka om att få returnera levererad produkt genom att fylla i en ansökan om retur (Returansökan hittas under Mina sidor/Returlista) till ArcIT Group senast 10 dagar från det att kunden mottagit produkten. Ansökan skall ange artikelnummer samt order- eller fakturanummer för den produkt som kunden önskar returnera och skälen för att kunden önskar returnera produkten. Om returen accepteras av ArcIT Group erhåller kunden en returbekräftelse. Kunden skall därefter returnera produkten till den på returbekräftelsen angivna adressen tillsammans med returbekräftelsen. Produkten skall vid retur vara helt oanvänd och den skall returneras i obruten originalförpackning, fri från smuts, skador och all form av märkning. Returen skall vara den av ArcIT Groups angivne returmottagaren tillhanda senast 5 arbetsdagar efter det att kunden erhållit returnummer. Kunden skall betala frakt och transportförsäkring för returnerade produkter samt den returavgift som anges i returbekräftelsen från ArcIT Group (standardavgift är 500 kr). Mottagna och godkända returer krediteras kunden i enlighet med vad som anges i returbekräftelsen efter avdrag för eventuella returkostnaden. Ej godkänd retur återsänds till kunden på dennes bekostnad.

10. Tvist

Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall slutligt avgöras genom skiljemän enligt svensk lag. Om vid tvist värdet av vad som yrkas inte överstiger 25 gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av allmän domstol.